NOVY ZAKON

...a všetko s tým súvisiace...

NOVY ZAKON

Poslaťod Risoas » 08.10.2017, 21:06

Dobry den.
Vraj sa chysta nejaka novela o drogach videl som to na TA3 ale nic konkretne tam nebolo. Vraj sa maju menit aj ine trestne ciny aj OZ aj PP viete niekto nieco blizsie
DAKUJEM
Risoas
 
Príspevky: 6
Registrovaný: 11.03.2017, 18:38

Re: NOVY ZAKON

Poslaťod radusssko146 » 09.10.2017, 19:33

Návrh zmien Trestného zákona a Trestného poriadku s účinnosťou od 01.01.2018

V le­gis­la­tív­nom pro­ce­se sa na­chá­dza návrh zá­ko­na o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku (kom­plet­ný návrh je uve­de­ný niž­šie). Ten­to návrh zá­ko­na má am­bí­ciu me­niť aj Trest­ný zá­kon a Trest­ný po­ria­dok a to s účin­nos­ťou od 01.01.2018.

Z hľa­dis­ka Tres­tné­ho zá­ko­na sto­jí za po­zor­nosť návrh, aby pou­ži­tie zá­važ­nej­šie­ho spô­so­bu ko­na­nia vlá­ma­ním bo­lo vy­lú­če­né pri tres­tnom či­ne krá­de­že. Tre­ba len dú­fať, aby tá­to zme­na preš­la.

Z ďal­ších zmien mož­no spo­me­núť za­ve­de­nie no­vé­ho tres­tné­ho či­nu s náz­vom vý­ro­ba a dr­žba ná­ra­dia na krá­de­že mo­to­ro­vých vo­zi­diel, či no­vé for­mu­lo­va­nie tres­tné­ho či­nu ma­re­nia vý­ko­nu sprá­vy da­ní.

Pri tres­tnom či­ne oh­ro­ze­nia pod vply­vom ná­vy­ko­vej lát­ky pod­ľa § 289 Tr. zák. za­uj­me návrh zme­ny „24 me­sia­cov“ na „36 me­sia­cov“.

Po­kiaľ ide o Trest­ný po­ria­dok tak sto­jí za po­zor­nosť roz­ší­re­nie tres­tných či­nov, pri kto­rých bu­de mož­né pou­žiť agen­ta, for­mu­lo­va­nie in­šti­tú­tov nap­rík­lad za­is­te­nia neh­nu­teľ­nos­ti, za­is­te­nia ob­chod­né­ho po­die­lu, za­is­te­nie inej ma­jet­ko­vej hod­no­ty a po­dob­ne.

Z hľa­dis­ka ko­na­nia pred sú­dom hod­lá zá­ko­no­dar­ca ko­neč­ne pris­tú­piť k za­me­ni­teľ­nos­ti čle­nov se­ná­tu v ko­na­ní pred ok­res­ným sú­dom (naj­lep­ším rie­še­ním by však bo­lo úpl­né zru­še­nie in­šti­tú­tu prí­se­dia­cich).

(Návrh)Zá­konz ... 2017o vý­ko­ne roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­ve za­is­te­né­ho ma­jet­ku

o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov

Ná­rod­ná ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa uz­nies­la na tom­to zá­ko­ne:Čl. I§ 1

Pred­met úp­ra­vyTen­to zá­kon up­ra­vu­je pos­tup pri vý­ko­ne roz­hod­nu­tí o za­is­te­ní ma­jet­ku a sprá­vu za­is­te­né­ho ma­jet­ku.§ 2

Všeo­bec­né us­ta­no­ve­nia(1) Ten­to zá­kon sa vzťa­hu­je na vý­kon roz­hod­nu­tí o za­is­te­ní ma­jet­ku vy­da­ných

a) v tres­tnom ko­na­ní s vý­nim­kou za­is­te­ných ve­cí, kto­ré sú pot­reb­né na úče­ly vy­ko­na­nia dô­ka­zu,

b) pri sprá­ve da­ní s vý­nim­kou ve­cí za­is­te­ných na úče­ly vy­ko­na­nia dô­ka­zu,

c) pri preu­ka­zo­va­ní pô­vo­du ma­jet­ku,[1])

d) pri vý­ko­ne me­dzi­ná­rod­ných san­kcií.[2])(2) Ten­to zá­kon sa vzťa­hu­je na sprá­vu ma­jet­ku za­is­te­né­ho pod­ľa od­se­ku 1.(3) Ma­jet­kom sa na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­me­jú ve­ci pod­ľa Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka, prá­va ale­bo iné ma­jet­ko­vé hod­no­ty, naj­mä by­ty, ne­by­to­vé pries­to­ry, poh­ľa­dáv­ky, pe­nia­ze v ho­to­vos­ti ale­bo na úč­te a pe­niaz­mi oce­ni­teľ­né hod­no­ty.(4) Prís­luš­ným or­gá­nom sa na úče­ly toh­to zá­ko­na ro­zu­mie or­gán ve­rej­nej mo­ci, kto­rý vy­dal roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní ma­jet­ku. Po po­da­ní ob­ža­lo­by ale­bo návr­hu na schvá­le­nie do­ho­dy o vi­ne a tres­te je prís­luš­ným or­gá­nom súd.(5) Dot­knu­tou oso­bou fy­zic­ká oso­ba ale­bo práv­nic­ká oso­ba, kto­rej ma­je­tok bol ale­bo má byť za­is­te­ný.(6) Sprá­vou za­is­te­né­ho ma­jet­ku je súhrn op­ráv­ne­ní a po­vin­nos­tí správ­cu k ma­jet­ku, kto­rý bol za­is­te­ný (ďa­lej len „sprá­va ma­jet­ku“).(7) Na pos­tup or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­du pod­ľa Tres­tné­ho po­riad­ku sa nev­zťa­hu­jú us­ta­no­ve­nia § 3 až 9 toh­to zá­ko­na.§ 3

Všeo­bec­né opat­re­nia(1) Prís­luš­ný or­gán, kto­rý roz­ho­dol o za­is­te­ní ma­jet­ku (ďa­lej len „za­is­te­nie“), uro­bí všet­ky úko­ny ne­vyh­nut­né na vý­kon ta­ké­ho roz­hod­nu­tia, a to aj pred na­do­bud­nu­tím prá­vop­lat­nos­ti toh­to roz­hod­nu­tia.(2) Prís­luš­ný or­gán, kto­rý roz­ho­dol o za­is­te­ní, upo­ve­do­mí o tom­to roz­hod­nu­tí oso­by a or­gá­ny, o kto­rých je mu zná­me, že ma­jú k za­is­te­né­mu ma­jet­ku pred­kup­né ale­bo iné prá­vo ale­bo ve­dú ko­na­nie, v kto­rom bol ob­me­dze­ný vý­kon prá­va so za­is­te­ným ma­jet­kom nak­la­dať. Ak bo­lo za­is­te­né ma­jet­ko­vé prá­vo, prís­luš­ný or­gán do­ru­čí roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní aj dl­žní­ko­vi dot­knu­tej oso­by a ulo­ží mu, aby zod­po­ve­da­jú­ce pl­ne­nie od­ov­zdal do ús­cho­vy prís­luš­né­ho or­gá­nu ale­bo na mies­to ním ur­če­né. Zlo­že­ním pred­me­tu pl­ne­nia pod­ľa pred­chá­dza­jú­cej ve­ty je dl­žní­kov zá­vä­zok v roz­sa­hu pos­kyt­nu­té­ho pl­ne­nia spl­ne­ný.(3) Prís­luš­ný or­gán, kto­rý roz­ho­dol o za­is­te­ní, upo­ve­do­mí o tej­to sku­toč­nos­ti bez­od­klad­ne or­gán, kto­rý pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov ve­die evi­den­ciu ma­jet­ku, kto­rý bol za­is­te­ný, a sú­čas­ne ho vy­zve, aby, ak zis­tí, že sa s ma­jet­kom, kto­rý bol za­is­te­ný, nak­la­dá tak, že hro­zí zma­re­nie ale­bo sťa­že­nie úče­lu za­is­te­nia, mu tú­to sku­toč­nosť bez­od­klad­ne ozná­mil. Ak bol po­da­ný návrh na zá­pis prá­va k neh­nu­teľ­nos­ti do ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí pred vy­da­ním roz­hod­nu­tia o jej za­is­te­ní, a ak ne­bo­lo o tom­to návr­hu prá­vop­lat­ne roz­hod­nu­té, strá­ca po­da­ný návrh svo­je práv­ne účin­ky ku dňu na­do­bud­nu­tia prá­vop­lat­nos­ti roz­hod­nu­tia o jej za­is­te­ní.(4) Ak je na pre­vod ale­bo na zria­de­nie prá­va k za­is­te­né­mu ma­jet­ku pot­reb­ný zá­pis do evi­den­cie ve­de­nej pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov, mož­no po upo­ve­do­me­ní vy­ko­na­nom pod­ľa od­se­ku 3 ta­ký zá­pis vy­ko­nať len s pred­chá­dza­jú­cim súh­la­som prís­luš­né­ho or­gá­nu, kto­rý o za­is­te­ní roz­ho­dol.§ 4

Vy­lú­če­nie ve­ci(1) Z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní sú vy­lú­če­né ve­ci vo vlas­tníc­tve dot­knu­tej oso­by, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na us­po­ko­jo­va­nie ži­vot­ných po­trieb dot­knu­tej oso­by a jej ro­di­ny ale­bo na pl­ne­nie jej pra­cov­ných úloh, ako aj iné ve­ci, kto­rých pre­daj by bol v roz­po­re s dob­rý­mi mrav­mi; vy­lú­če­né sú naj­mä ve­ci pod­ľa pred­pi­sov up­ra­vu­jú­cich exekuč­né ko­na­nie.[3])(2) Z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní sú ďa­lej vy­lú­če­né pe­ňaž­né dáv­ky pre oso­by so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím a prís­pe­vok na sta­ros­tli­vosť, dáv­ky po­mo­ci v hmot­nej nú­dzi a z dá­vok štát­nej so­ciál­nej pod­po­ry prís­pe­vok na bý­va­nie a jed­no­ra­zo­vo vy­plá­ca­né dáv­ky štát­nej so­ciál­nej pod­po­ry a pes­tún­skej sta­ros­tli­vos­ti, a ďa­lej do vý­šky zá­klad­nej čias­tky, kto­rá nes­mie byť zra­ze­ná z me­sač­nej mzdy pri vý­ko­ne roz­hod­nu­tia pod­ľa Ci­vil­né­ho spo­ro­vé­ho po­riad­ku,

a) poh­ľa­dáv­ky ob­vi­ne­né­ho na vý­pla­tu od­me­ny z pra­cov­nop­ráv­ne­ho vzťa­hu ale­bo vzťa­hu ob­dob­né­ho vzťa­hu pra­cov­nop­ráv­ne­mu,

b) poh­ľa­dáv­ky ob­vi­ne­né­ho na vý­pla­tu vý­živ­né­ho,

c) poh­ľa­dáv­ky na vý­pla­tu dá­vok ne­mo­cen­ské­ho a dô­chod­ko­vé­ho pois­te­nia a

d) dáv­ky so­ciál­nej pod­po­ry a pes­tún­skej sta­ros­tli­vos­ti, kto­ré nie sú vy­plá­ca­né jed­no­ra­zo­vo.§ 5

Vy­lú­če­nie ve­cí z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní na návrh dot­knu­tej oso­by(1) Prís­luš­ný or­gán roz­hod­ne na návrh dot­knu­tej oso­by ale­bo oso­by, o kto­rej vý­ži­vu a vý­cho­vu je dot­knu­tá oso­ba po­vin­ná sa sta­rať, či sú z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní vy­lú­če­né aj iné ve­ci, ako tie, kto­ré bo­li vy­lú­če­né pod­ľa § 4.(2) Na návrh oso­by, kto­rá na­mie­ta svo­je vlas­tníc­ke prá­vo k ve­ciam, kto­ré bo­li za­is­te­né, roz­hod­ne prís­luš­ný or­gán o vy­lú­če­ní tých­to ve­cí z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní, ak ne­zis­tí sku­toč­nos­ti, kto­ré by dô­vod­nosť toh­to návr­hu váž­ne spo­chyb­ňo­va­li. Ak to­mu neb­rá­nia dô­le­ži­té dô­vo­dy, roz­hod­ne prís­luš­ný or­gán o návr­hu na vy­lú­če­nie ve­ci z vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní do 10 dní odo dňa je­ho do­ru­če­nia.(3) Pro­ti roz­hod­nu­tiu pod­ľa od­se­kov 1 a 2 je prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok, kto­rý má od­klad­ný úči­nok.§ 6

Zis­ťo­va­nie ma­jet­ku po­dlie­ha­jú­ce­mu za­is­te­niu(1) Na zis­te­nie roz­sa­hu, ob­sa­hu a umies­tne­nia ma­jet­ku dot­knu­tej oso­by mô­že prís­luš­ný or­gán vy­po­čuť dot­knu­tú oso­bu ale­bo inú oso­bu, kto­rá má ale­bo mô­že mať ve­do­mosť o ma­jet­ku po­dlie­ha­jú­ce­mu za­is­te­niu.(2) Prís­luš­ný or­gán vy­zve dot­knu­tú oso­bu, aby v le­ho­te 10 dní za­sla­la pí­som­né preh­lá­se­nie o ma­jet­ku, v kto­rom uve­die naj­mä

a) plat­cu od­me­ny z pra­cov­nop­ráv­ne­ho vzťa­hu ale­bo vzťa­hu ob­dob­né­ho vzťa­hu pra­cov­nop­ráv­ne­mu a vý­šku tej­to od­me­ny,

b) pe­ňaž­né ús­ta­vy, v kto­rých má dot­knu­tá oso­ba úč­ty, ich čís­la a vý­šku fi­nan­čných pros­tried­kov na nich ve­de­ných,

c) dl­žní­kov, u kto­rých má dot­knu­tá oso­ba poh­ľa­dáv­ky, ich vý­šku a le­ho­tu splat­nos­ti,

d) hnu­teľ­né ve­ci a neh­nu­teľ­nos­ti vo vlas­tníc­tve ale­bo spolu­vlas­tníc­tve dot­knu­tej oso­by a kde sa na­chá­dza­jú,

e) ďal­šie ma­jet­ko­vé prá­va dot­knu­tej oso­by.(3) Prís­luš­ný or­gán vy­zve dot­knu­tú oso­bu ale­bo inú oso­bu na vy­ko­na­nie no­vé­ho preh­lá­se­nia o ma­jet­ku, ak zis­tí, že sa ma­jet­ko­vé po­me­ry dot­knu­tej oso­by zme­ni­li.§ 7

Zis­ťo­va­nie hnu­teľ­ných ve­cí(1) Prís­luš­ný or­gán je op­ráv­ne­ný na úče­ly vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní na­ria­diť osob­nú pre­hliad­ku dot­knu­tej oso­by; osob­nú pre­hliad­ku vy­ko­ná prís­luš­ný or­gán, ale­bo na je­ho prí­kaz po­li­cajt (ďa­lej len „or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku“). Osob­nú pre­hliad­ku vy­ko­ná­va vždy oso­ba rov­na­ké­ho poh­la­via. Na návrh prís­luš­né­ho or­gá­nu je súd op­ráv­ne­ný na úče­ly vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní na­ria­diť pre­hliad­ku by­tu ale­bo iných pries­to­rov slú­žia­cich na bý­va­nie ale­bo pries­tor k nim pri­ná­le­žia­ci (ďa­lej len „oby­dlie“) a iných pries­to­rov a po­zem­kov, kde je mož­né pred­pok­la­dať, že má dot­knu­tá oso­ba svoj ma­je­tok; tú­to pre­hliad­ku vy­ko­ná or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku.(2) Dot­knu­tá oso­ba je po­vin­ná sprís­tup­niť or­gá­nu vy­ko­ná­va­jú­ce­mu pre­hliad­ku prís­tup na mies­ta, v kto­rých sa má vy­ko­nať pre­hliad­ka pod­ľa od­se­ku 1 tre­tej ve­ty. Po­kiaľ tú­to po­vin­nosť nespl­ní, je or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku, op­ráv­ne­ný za­bez­pe­čiť si do tých­to miest prís­tup.(3) Or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku, spí­še hnu­teľ­né ve­ci, kto­rých sa za­is­te­nie tý­ka, a ak nie sú hnu­teľ­né ve­ci za­is­te­né pri pre­hliad­ke uve­de­né v roz­hod­nu­tí o za­is­te­ní ma­jet­ku, spí­še tie z nich, kto­ré nie sú pod­ľa toh­to zá­ko­na zo za­is­te­nia vy­lú­če­né.(6) Or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku, pri­be­rie pod­ľa mož­nos­tí na vy­ko­na­nie sú­pi­su hnu­teľ­ných ve­cí ne­zú­čas­tne­nú oso­bu, spra­vid­la zá­stup­cu or­gá­nu ob­ce.(7) Prís­luš­ný or­gán upo­ve­do­mí o tom, kto­ré hnu­teľ­né ve­ci bo­li do sú­pi­su za­ra­de­né, dot­knu­tú oso­bu a jej man­že­la, prí­pad­ne blíz­ku oso­bu[4]) dot­knu­tej oso­by.(8) Prís­luš­ný or­gán do­ru­čí prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní oso­bám, o kto­rých mu je zná­me, že ma­jú k ve­ci pred­kup­né ale­bo iné vec­né prá­vo, a vy­ve­sí ho na úrad­nej ta­bu­li.§ 8

Zis­ťo­va­nie cen­ných pa­pie­rov, za­kni­ho­va­ných cen­ných pa­pie­rov a pe­ňaž­ných pros­tried­kov(1) Prís­luš­ný or­gán je op­ráv­ne­ný na úče­ly vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní roz­hod­núť o re­gis­trá­cií po­zas­ta­ve­nia prá­va nak­la­dať so za­kni­ho­va­ným cen­ným pa­pie­rom, keď sa doz­vie, že tie­to za­kni­ho­va­né cen­né pa­pie­re sú pre dot­knu­tú oso­bu evi­do­va­né v prís­luš­nej evi­den­cii pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su; v prí­pa­de pot­re­by ale­bo pri po­chyb­nos­tiach si vy­žia­da sprá­vu od or­gá­nu ale­bo oso­by op­ráv­ne­nej viesť ta­kú­to evi­den­ciu.(2) Ak bo­li pri pos­tu­pe pod­ľa toh­to zá­ko­na náj­de­né cu­dzo­zem­ské pe­nia­ze, iné de­ví­zo­vé hod­no­ty ale­bo vy­ššia čias­tka pe­ňa­zí v eurách, ako kto­rá je zo za­is­te­nia vy­lú­če­ná, zlo­ží sa do ús­cho­vy prís­luš­né­mu or­gá­nu.(3) Vklad­né kniž­ky, vklad­né lis­ty a iné for­my vkla­dov, ak­cie, zmen­ky, še­ky ale­bo iné cen­né pa­pie­re ale­bo iné lis­ti­ny, kto­rých pred­lo­že­nie je nut­né na up­lat­ne­nie ur­či­té­ho prá­va, sa spí­šu ob­dob­ne ako iné ve­ci pod­ľa toh­to zá­ko­na a zlo­žia sa do ús­cho­vy prís­luš­né­mu or­gá­nu.(4) Ak ide o vklad­né lis­ty, ak­cie, zmen­ky, še­ky ale­bo iné cen­né pa­pie­re ale­bo iné lis­ti­ny, kto­rých pred­lo­že­nie je nut­né na up­lat­ne­nie ur­či­té­ho prá­va, prís­luš­ný or­gán pod­ľa ich po­va­hy vy­zve toh­to, kto má pl­niť, aby zod­po­ve­da­jú­ce pl­ne­nie od­ov­zdal prís­luš­né­mu or­gá­nu ale­bo na iné prís­luš­ným or­gá­nom ur­če­né mies­to.§ 9

Zis­ťo­va­nie neh­nu­teľ­nos­tí(1) Ak sa prís­luš­ný or­gán doz­vie, že dot­knu­tá oso­ba je vlas­tní­kom neh­nu­teľ­nos­ti, na kto­rú sa má vzťa­ho­vať ale­bo vzťa­hu­je za­is­te­nie, ove­rí tú­to sku­toč­nosť v ka­tas­tri neh­nu­teľ­nos­tí. Rov­no­pis roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní prís­luš­ný or­gán za­šle prís­luš­né­mu or­gá­nu štát­nej sprá­vy na úse­ku ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí, a po­kiaľ to nie je zrej­mé z roz­hod­nu­tia, ozná­mi mu me­no, priez­vis­ko, rod­né čís­lo ale­bo dá­tum na­ro­de­nia a tr­va­lý ale­bo iný po­byt dot­knu­tej oso­by, ale­bo ak je ňou práv­nic­ká oso­ba, jej ná­zov, síd­lo a iden­ti­fi­kač­né čís­lo oso­by, a ak za­is­te­nie ne­pos­ti­hu­je ce­lý ma­je­tok dot­knu­tej oso­by, ozna­čí neh­nu­teľ­nos­ti, kto­rých sa za­is­te­nie tý­ka.(2) Na návrh prís­luš­né­ho or­gá­nu je súd op­ráv­ne­ný na úče­ly vý­ko­nu roz­hod­nu­tia o za­is­te­ní na­ria­diť pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva. Or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku upo­ve­do­mí o ča­se a mies­te pre­hliad­ky dot­knu­tú oso­bu ale­bo oso­bu, kto­rá s ňou ži­je v spo­loč­nej do­mác­nos­ti, ale­bo oso­bu, o kto­rej je zná­me, že má k neh­nu­teľ­nos­ti prá­vo. Dot­knu­tá oso­ba ale­bo oso­ba s ňou ži­jú­ca v spo­loč­nej do­mác­nos­ti, ale­bo oso­ba, o kto­rej je zná­me, že má k neh­nu­teľ­nos­ti prá­vo, sú po­vin­né pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva umož­niť.(3) Prís­luš­ný or­gán upo­ve­do­mí o roz­hod­nu­tí o za­is­te­ní neh­nu­teľ­nos­ti da­ňo­vý úrad a obec­ný úrad, v kto­ré­ho ob­vo­de sa za­is­te­ná neh­nu­teľ­nosť na­chá­dza, a roz­hod­nu­tie vy­ve­sí na úrad­nej ta­bu­li prís­luš­né­ho or­gá­nu. O na­do­bud­nu­tí prá­vop­lat­nos­ti toh­to roz­hod­nu­tia prís­luš­ný or­gán upo­ve­do­mí prís­luš­ný or­gán štát­nej sprá­vy na úse­ku ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí.§ 10

Účel sprá­vy ma­jet­ku a zod­po­ved­nosť správ­cu(1) Sprá­va ma­jet­ku sa vy­ko­ná­va tak, aby ne­doš­lo bez­dô­vod­ne k zní­že­niu hod­no­ty za­is­te­né­ho ma­jet­ku ale­bo k je­ho zmen­še­niu, prí­pad­ne aby sa hod­no­ta ma­jet­ku oča­ká­va­ným spô­so­bom zvý­ši­la.(2) Pre do­siah­nu­tie úče­lu sprá­vy ma­jet­ku správ­ca vy­ko­ná­va v pot­reb­nom roz­sa­hu prá­va a po­vin­nos­ti spo­je­né so za­is­te­ným ma­jet­kom, kto­ré­ho vý­kon mu priz­ná­va ten­to zá­kon, ale­bo kto­ré­ho vý­kon bol dot­knu­tej oso­be za­ká­za­ný prís­luš­ným or­gá­nom. Správ­ca vy­ko­ná­va jed­not­li­vé prá­va a po­vin­nos­ti pod­ľa po­va­hy za­is­te­né­ho ma­jet­ku a práv s ním spo­je­ných v sú­la­de s tým­to zá­ko­nom a oso­bit­ným pred­pi­som a v sú­la­de s po­ve­re­ním, ak bo­lo vy­da­né ale­bo zmlu­vou o sprá­ve, ak bo­la uzat­vo­re­ná. Pri sprá­ve ma­jet­ku správ­ca pos­tu­pu­je s od­bor­nou sta­ros­tli­vos­ťou.(3) Správ­ca zod­po­ve­dá za ško­du spô­so­be­nú pri vý­ko­ne sprá­vy ním ale­bo oso­ba­mi, kto­ré pou­žil na pl­ne­nie svo­jich úloh, to­mu, ko­mu bo­la spô­so­be­ná v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom tej­to čin­nos­ti; tej­to zod­po­ved­nos­ti sa zba­ví, ak preu­ká­že, že sa ško­de ne­moh­lo za­brá­niť ani pri vy­na­lo­že­ní všet­ké­ho úsi­lia, kto­ré je mož­né od ne­ho spra­vod­li­vo po­ža­do­vať.(4) Správ­ca je po­vin­ný mať po do­bu vý­ko­nu sprá­vy uzat­vo­re­nú zmlu­vu o pois­te­ní zod­po­ved­nos­ti za ško­du (ďa­lej len „zmlu­va o pois­te­ní“), kto­rá by moh­la vznik­núť v sú­vis­los­ti s vý­ko­nom sprá­vy; to nep­la­tí, ak zod­po­ve­dá za čin­nosť správ­cu štát pod­ľa pred­pi­sov o zod­po­ved­nos­ti za ško­du spô­so­be­nú pri vý­ko­ne ve­rej­nej mo­ci.[5]) Zmlu­va o pois­te­ní mu­sí ob­sa­ho­vať zod­po­ved­nosť správ­cu za ško­du, kto­rá je spô­so­be­ná je­ho ko­na­ním ale­bo opo­me­nu­tím ko­na­nia pri vý­ko­ne fun­kcie správ­cu ale­bo v sú­vis­los­ti s ňou ale­bo ko­na­ním ale­bo opo­me­nu­tím je­ho za­mes­tnan­cov pri vý­ko­ne je­ho fun­kcie, po­kiaľ ku ko­na­niu ale­bo opo­me­nu­tiu doš­lo v ča­se tr­va­nia pois­te­nia. Zmlu­vu o pois­te­ní je správ­ca po­vin­ný uza­vrieť naj­nes­kôr do pia­tich dní po tom, čo bol po­ve­re­ný sprá­vou ale­bo s ním bo­la uzat­vo­re­ná zmlu­va o sprá­ve, a bez­od­klad­ne po jej uzav­re­tí do­lo­žiť tú­to sku­toč­nosť to­mu, kto ho po­ve­ril vý­ko­nom sprá­vy ma­jet­ku, ale­bo s ním do­jed­nal zmlu­vu o sprá­ve.(5) Li­mit pois­tné­ho pl­ne­nia do­jed­na­ný v zmlu­ve o pois­te­ní zod­po­ved­nos­ti mu­sí byť mi­ni­mál­ne 30 000 eur pre jed­nu pois­tnú uda­losť; pre správ­cu, kto­rý na zá­kla­de za­is­te­ných práv k po­die­lu vy­ko­ná­va fun­kciu čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu v práv­nic­kej oso­be, kto­rej roč­ný úhrn čis­té­ho ob­ra­tu pod­ľa úč­tov­ných pred­pi­sov za pos­led­né úč­tov­né ob­do­bie pred­chá­dza­jú­ce po­ve­re­niu sprá­vou do­sia­hol as­poň čias­tku 3 000 000 eur, ale­bo kto­rý za­mes­tná­va naj­me­nej 100 za­mes­tnan­cov, mu­sí byť li­mit pois­tné­ho pl­ne­nia mi­ni­mál­ne 300 000 eur pre jed­nu pois­tnú uda­losť.§ 11

Správ­ca za­is­te­né­ho ma­jet­ku(1) Ak nie je ďa­lej uve­de­né inak, vy­ko­ná­va sprá­vu ma­jet­ku po­čas za­is­te­nia Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo“). Prís­luš­ný or­gán do­ru­čí prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní fi­nan­čné­mu ria­di­teľ­stvu, ak má vy­ko­ná­vať sprá­vu za­is­te­né­ho ma­jet­ku. Prís­luš­ný or­gán do­ru­čí prá­vop­lat­né roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní ma­jet­ku pod­ľa od­se­ku 3 or­gá­nu, kto­rý má vy­ko­ná­vať sprá­vu toh­to ma­jet­ku.(2) Ak bo­la za­is­te­ná ma­jet­ko­vá účasť v práv­nic­kej oso­be, kto­rá umož­ňu­je po­die­ľať sa na ko­na­ní práv­nic­kej oso­by, a ak je pot­reb­né vy­ko­nať sprá­vu ma­jet­ko­vej účas­ti v práv­nic­kej oso­be (ďa­lej len „sprá­va po­die­lu“), fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo mô­že po­ve­riť sprá­vou po­die­lu oso­bu za­pí­sa­nú v zoz­na­me správ­cov pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su[6]) (ďa­lej len „správ­ca po­die­lu“). Ak oso­bit­ný pred­pis via­že vlas­tníc­tvo po­die­lu ale­bo vý­kon fun­kcie šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu v práv­nic­kej oso­be na spl­ne­nie ur­či­tých oso­bit­ných pod­mie­nok, tie­to pod­mien­ky ne­mu­sia byť u správ­cu po­die­lu spl­ne­né. Správ­ca po­die­lu mô­že po­ve­re­nie na sprá­vu po­die­lu od­miet­nuť len z dô­le­ži­tých dô­vo­dov, kto­ré po­sú­di fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo. Ude­le­nie po­ve­re­nia a zru­še­nie po­ve­re­nia sa za­pi­su­je na návrh fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva do ob­chod­né­ho re­gis­tra.(3) Sprá­vu za­is­te­ných

a) rá­dioak­tív­nych od­pa­dov a zdro­jov ioni­zu­jú­ce­ho žia­re­nia vy­ko­ná­va Úrad jad­ro­vé­ho do­zo­ru Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

b) exem­plá­rov ras­tlín a ži­vo­čí­chov, re­gu­lo­va­ných ko­žu­šín a vý­rob­kov z tu­le­ňov a iných je­din­cov chrá­ne­ných pod­ľa zá­ko­na o ob­cho­do­va­ní s oh­ro­ze­ný­mi druh­mi a je­din­cov obzvlášť chrá­ne­ných dru­hov ras­tlín a ži­vo­čí­chov a voľ­ne ži­jú­cich vtá­kov chrá­ne­ných pod­ľa zá­ko­na o ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny vy­ko­ná­va Mi­nis­ter­stvo ži­vot­né­ho pros­tre­dia Slo­ven­skej re­pub­li­ky,

c) zbra­ní, stre­li­va, mu­ní­cie a vý­buš­nín, ná­vy­ko­vých lá­tok a pre­kur­zo­rov, vrá­ta­ne za­ria­de­ní na ich vý­ro­bu, príp­rav­kov ob­sa­hu­jú­cich ná­vy­ko­vé lát­ky a iných ne­bez­peč­ných lá­tok vy­ko­ná­va Po­li­caj­ný zbor.(4) Ak ne­mô­že fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo vy­ko­ná­vať sprá­vu ma­jet­ku, vý­kon sprá­vy pod­ľa po­va­hy za­is­te­né­ho ma­jet­ku vy­ko­ná­va

a) na zá­kla­de po­ve­re­nia pros­tred­níc­tvom štát­ne­ho or­gá­nu ale­bo štát­nej or­ga­ni­zá­cie prís­luš­nej hos­po­dá­riť s ur­či­tým ma­jet­kom štá­tu, ale­bo

b) na zá­kla­de zmlu­vy pros­tred­níc­tvom inej oso­by pod­ni­ka­jú­cej v ur­či­tej ob­las­ti ale­bo dos­ta­toč­ne od­bor­ne spô­so­bi­lej na sprá­vu ma­jet­ku, a to za do­jed­na­nú od­pla­tu, ale­bo bez­od­plat­ne.(5) Ob­sa­hom zmlu­vy pod­ľa od­se­ku 4 písm. b) mu­sí byť aj do­ho­da o zod­po­ved­nos­ti za ško­du spô­so­be­nú na za­is­te­nom ma­jet­ku v ča­se sprá­vy ma­jet­ku, inak je zmlu­va nep­lat­ná. Zmlu­va mô­že byť uzat­vo­re­ná aj na sprá­vu čas­ti ma­jet­ku. Ak je pred­me­tom zmlu­vy sprá­va ma­jet­ku spo­čí­va­jú­ca v pre­da­ji za­is­te­né­ho ma­jet­ku, mu­sí ob­sa­ho­vať, ok­rem iné­ho do­ho­du o spô­so­be ur­če­nia kúp­nej ce­ny a o pos­tu­pe pri jej pre­da­ji. Od­pla­tu za sprá­vu ma­jet­ku hra­dí fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo z pros­tried­kov štát­ne­ho roz­poč­tu.(6) Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo bez­od­klad­ne in­for­mu­je prís­luš­ný or­gán o pos­tu­pe pod­ľa od­se­ku 4 písm. a) a b).(7) Po­ve­re­nie pod­ľa od­se­ku 2 ale­bo od­se­ku 4 písm. a) má pí­som­nú for­mu a ob­sa­hu­je naj­mä ozna­če­nie or­gá­nu, kto­rý po­ve­re­nie vy­dal, ozna­če­nie po­ve­re­né­ho správ­cu a vy­me­dzenie práv a po­vin­nos­tí spo­je­ných so sprá­vou ma­jet­ku. V po­ve­re­ní ale­bo v pri­po­je­ných lis­ti­nách je pot­reb­né ur­čiť za­is­te­ný ma­je­tok, kto­ré­ho sa po­ve­re­nie tý­ka. Po­ve­re­nie mô­že byť vy­da­né aj na sprá­vu čas­ti ma­jet­ku. Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo mô­že po­ve­re­nie ke­dy­koľ­vek pí­som­ne zru­šiť a za pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných tým­to zá­ko­nom po­ve­riť iné­ho správ­cu, uza­vrieť zmlu­vu pod­ľa ods. 4 písm. b), ale­bo za­is­te­ný ma­je­tok spra­vo­vať sám.(8) O vy­da­ní ale­bo zru­še­ní po­ve­re­nia, o po­ve­re­ní iné­ho správ­cu a o uzav­re­tí zmlu­vy pod­ľa od­se­ku 4 písm. b) sa upo­ve­do­mí dot­knu­tá oso­ba.§ 12

Prá­va a po­vin­nos­ti správ­cu(1) Správ­ca je po­vin­ný na účel za­brá­ne­nia zní­že­nia hod­no­ty ale­bo zmen­še­nia za­is­te­né­ho ma­jet­ku, naj­mä

a) včas up­lat­ňo­vať ná­rok na náh­ra­du ško­dy a na vy­da­nie bez­dô­vod­né­ho obo­ha­te­nia,

b) prie­bež­ne sle­do­vať, či dl­žní­ci včas a riad­ne pl­nia svo­je zá­väz­ky k za­is­te­né­mu ma­jet­ku, včas up­lat­ňo­vať a vy­má­hať prá­va, kto­ré inak ná­le­ží vlas­tní­ko­vi ale­bo ma­ji­te­ľo­vi za­is­te­né­ho ma­jet­ku, prí­pad­ne inej oso­be op­ráv­ne­nej s ma­jet­kom nak­la­dať, a za­me­dzo­vať preml­ča­niu ale­bo zá­ni­ku tých­to práv,

c) do­vo­lá­vať sa nep­lat­nos­ti práv­ne­ho ko­na­nia uro­be­né­ho ob­vi­ne­ným v roz­po­re so zá­kaz­mi, kto­ré mu bo­li ulo­že­né roz­hod­nu­tím o za­is­te­ní.(2) Hnu­teľ­né ve­ci, kto­ré dot­knu­tá oso­ba vy­da­la ale­bo jej bo­li od­ňa­té, je správ­ca po­vin­ný za­bez­pe­čiť a chrá­niť pred zne­hod­no­te­ním, naj­mä pred ich poš­ko­de­ním, zni­če­ním, stra­tou, od­cu­dze­ním ale­bo zneu­ži­tím, a vy­ko­nať pot­reb­né úko­ny sme­ru­jú­ce k ucho­va­niu hod­no­ty hnu­teľ­nej ve­ci.(3) Správ­ca ro­bí na účel ochra­ny za­is­te­né­ho ma­jet­ku v súd­nom, správ­nom ale­bo inom ko­na­ní všet­ky úko­ny, kto­ré je inak op­ráv­ne­ný ro­biť je­ho vlas­tník ale­bo ma­ji­teľ, prí­pad­ne iná oso­ba op­ráv­ne­ná s ma­jet­kom nak­la­dať.(4) Správ­ca ve­die o za­is­te­nom ma­jet­ku evi­den­ciu, až do do­by ukon­če­nia sprá­vy ma­jet­ku; za­is­te­ný ma­je­tok nie je pred­me­tom úč­tov­níc­tva a in­ven­ta­ri­zá­cie.(5) Iné po­vin­nos­ti sú­vi­sia­ce so za­is­te­ným ma­jet­kom ako uve­de­né v od­se­koch 1 až 4 správ­ca ne­vy­ko­ná­va. Iné prá­va sú­vi­sia­ce so za­is­te­ným ma­jet­kom vy­ko­ná­va správ­ca na účel ochra­ny za­is­te­né­ho ma­jet­ku len v roz­sa­hu, v akom bo­li za­ká­za­né dot­knu­tej oso­be prís­luš­ným or­gá­nom. Správ­ca nie je op­ráv­ne­ný za­is­te­ný ma­je­tok pou­ží­vať, pre­na­jať, za­ťa­žiť ale­bo pre­viesť na inú oso­bu; us­ta­no­ve­nie § 16 tým nie je dot­knu­té.(6) Na úče­ly riad­ne­ho vý­ko­nu sprá­vy ma­jet­ku je správ­ca op­ráv­ne­ný ro­biť všet­ky pot­reb­né úko­ny, naj­mä je op­ráv­ne­ný na­hlia­dať do úč­tov­ných zá­zna­mov, zmlúv a ďal­ších pí­som­nos­tí tý­ka­jú­cich sa za­is­te­né­ho ma­jet­ku a vstu­po­vať na mies­ta, kde sa na­chá­dza­jú; ob­vi­ne­ný, ako aj iné oso­by, vo­či kto­rým je úkon vy­ko­ná­va­ný, sú po­vin­né správ­co­vi pos­kyt­núť pot­reb­nú sú­čin­nosť. Ak oso­by uve­de­né v pr­vej ve­te bez dos­ta­toč­né­ho os­pra­vedl­ne­nia neu­pos­lúch­nu prí­kaz ale­bo ne­vy­ho­ve­jú vý­zve správ­cu a ne­pos­kyt­nú mu pot­reb­nú sú­čin­nosť, mô­že im správ­ca ulo­žiť po­riad­ko­vú po­ku­tu do 15 000 eur. Ak ta­ký prí­kaz ale­bo vý­zvu neu­pos­lúch­ne oso­ba, kto­rá ko­ná za práv­nic­kú oso­bu, po­riad­ko­vá po­ku­ta sa ulo­ží práv­nic­kej oso­be; o tom je pot­reb­né tie­to oso­by dop­re­du pou­čiť. Pro­ti roz­hod­nu­tiu o ulo­že­ní po­riad­ko­vej po­ku­ty je prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok.§ 13

Sprá­va po­die­lu(1) Správ­ca po­die­lu po­ve­re­ný sprá­vou pod­ľa § 11 ods. 2 vstu­pu­je do za­is­te­ných práv spo­loč­ní­ka ob­chod­nej spo­loč­nos­ti ale­bo čle­na druž­stva a vy­ko­ná­va ich v pot­reb­nom roz­sa­hu v sú­la­de s tým­to zá­ko­nom a Ob­chod­ným zá­kon­ní­kom.(2) Ak je na do­siah­nu­tie úče­lu sprá­vy pot­reb­né vy­me­niť jed­né­ho ale­bo via­ce­rých čle­nov šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu práv­nic­kej oso­by a za­is­te­né prá­va ta­ký pos­tup správ­co­vi po­die­lu umož­ňu­jú, správ­ca po­die­lu zvo­lá naj­vyš­ší or­gán práv­nic­kej oso­by a je­ho pros­tred­níc­tvom do­siah­ne ich od­vo­la­nie a ne­chá sa na­mies­to nich zvo­liť za čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu.(3) Na vý­zvu fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva je správ­ca po­die­lu po­vin­ný pred­lo­žiť v pri­me­ra­nej le­ho­te sprá­vu o svo­jej čin­nos­ti pri sprá­ve po­die­lu; sprá­vu po­die­lu je správ­ca po­die­lu po­vin­ný pred­lo­žiť fi­nan­čné­mu ria­di­teľ­stvu vždy do 15 dní po tom, čo za­nik­lo ale­bo bo­lo zru­še­né je­ho po­ve­re­nie na sprá­vu po­die­lu.(4) Po­ve­re­nie správ­co­vi po­die­lu na sprá­vu po­die­lu za­ni­ká

a) zá­ni­kom je­ho op­ráv­ne­nia vy­ko­ná­vať čin­nosť správ­cu po­die­lu pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su,5) ale­bo

b) zá­ni­kom práv­nic­kej oso­by bez práv­ne­ho nás­tup­cu.(5) Us­ta­no­ve­ním od­se­ku 4 nie je dot­knu­té op­ráv­ne­nie fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva zru­šiť po­ve­re­nie správ­co­vi po­die­lu z iných dô­vo­dov.(6) Ak správ­ca po­die­lu vy­ko­ná­va v ča­se zá­ni­ku ale­bo zru­še­nia po­ve­re­nia fun­kciu čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu práv­nic­kej oso­by, tá­to fun­kcia za­ni­ká ku dňu zá­ni­ku ale­bo zru­še­nia po­ve­re­nia; ak však fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo po­ve­ri­lo sprá­vou po­die­lu pod­ľa toh­to zá­ko­na no­vé­ho správ­cu do 14 dní po tom, čo bo­lo zru­še­né ale­bo za­nik­lo po­ve­re­nie pô­vod­né­mu správ­co­vi po­die­lu, pre­chá­dza na no­vé­ho správ­cu po­die­lu tá­to fun­kcia ku dňu je­ho po­ve­re­nia sprá­vou po­die­lu. Práv­ne úko­ny uro­be­né pô­vod­ným správ­com po­die­lu vo fun­kcii čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu práv­nic­kej oso­by v ča­se me­dzi zru­še­ním ale­bo zá­ni­kom je­ho po­ve­re­nia a oka­mi­hom, keď sa o zru­še­ní ale­bo zá­ni­ku po­ve­re­nia doz­ve­del, zos­tá­va­jú plat­né, ak ich schvá­li šta­tu­tár­ny or­gán práv­nic­kej oso­by. Pô­vod­ný správ­ca po­die­lu je po­vin­ný pos­kyt­núť no­vé­mu správ­co­vi po­die­lu na je­ho žia­dosť pot­reb­nú sú­čin­nosť, naj­mä ho in­for­mo­vať o ním uro­be­ných práv­nych úko­noch.§ 14

Od­me­na správ­cu po­die­lu(1) Správ­ca po­die­lu po­ve­re­ný sprá­vou po­die­lu pod­ľa § 11 ods. 2 má prá­vo na od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov.(2) Od­me­na správ­co­vi po­die­lu, kto­rý na zá­kla­de za­is­te­ných práv k po­die­lu vy­ko­ná­va fun­kciu čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu práv­nic­kej oso­by, a náh­ra­da je­ho ho­to­vých vý­dav­kov sa hra­dí z ma­jet­ku práv­nic­kej oso­by. Ak ma­je­tok práv­nic­kej oso­by ne­pos­ta­ču­je úpl­ne ale­bo sčas­ti na úh­ra­du od­me­ny správ­co­vi po­die­lu a na náh­ra­du je­ho ho­to­vých vý­dav­kov, hra­dí ich štát. Od­me­nu správ­co­vi po­die­lu, kto­rý vy­ko­ná­va sprá­vu po­die­lu a nie je čle­nom ich šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu práv­nic­kej oso­by, a náh­ra­du je­ho ho­to­vých vý­dav­kov hra­dí štát.(3) Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo roz­hod­ne na návrh správ­cu po­die­lu o vý­ške je­ho od­me­ny a v prí­pa­de, že ho­to­vé vý­dav­ky hra­dí štát, tiež o vý­ške náh­ra­dy je­ho ho­to­vých vý­dav­kov; návrh správ­cu po­die­lu mu­sí ob­sa­ho­vať vy­úč­to­va­nie od­me­ny a ho­to­vých vý­dav­kov, pri­čom navr­ho­va­nú vý­šku náh­ra­dy ho­to­vých vý­dav­kov je správ­ca po­die­lu po­vin­ný preu­ká­za­teľ­ne do­lo­žiť a od­ôvod­niť ich účel­nosť. Pro­ti roz­hod­nu­tiu je prí­pust­ný op­rav­ný pros­trie­dok.(4) Pri ur­če­ní vý­šky od­me­ny správ­co­vi po­die­lu vy­chá­dza fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo zo sku­toč­nos­ti, či správ­ca po­die­lu vy­ko­ná­va v práv­nic­kej oso­be fun­kciu čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu, a z vý­šky ob­ra­tu práv­nic­kej oso­by. Ak nie je mož­né ur­čiť vý­šku od­me­ny správ­co­vi po­die­lu pod­ľa tých­to kri­té­rií, pri­hliad­ne fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo pri ur­če­ní jej vý­šky po­čas sprá­vy po­die­lu, roz­sa­hu a ná­roč­nos­ti vy­ko­ná­va­nej čin­nos­ti, a ak vy­ko­ná­va správ­ca po­die­lu v práv­nic­kej oso­be fun­kciu čle­na šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu, pri­hliad­ne fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo aj na vý­šku od­me­ny os­tat­ných čle­nov šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ale­bo, ak nie sú ta­kí čle­no­via šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu, pri­hliad­ne na vý­šku od­me­ny bý­va­lých čle­nov šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu.(5) V prí­pa­doch, keď od­me­nu a náh­ra­du ho­to­vých vý­dav­kov správ­co­vi po­die­lu hra­dí štát, vy­pla­tí ich fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo z pros­tried­kov štát­ne­ho roz­poč­tu.(6) Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo mô­že po­čas sprá­vy po­die­lu roz­hod­núť o vy­pla­te­ní čas­ti od­me­ny a náh­ra­dy ho­to­vých vý­dav­kov správ­co­vi po­die­lu, a to aj opa­ko­va­ne.§ 15

Nák­la­dy sprá­vy ma­jet­kuNák­la­dy pot­reb­né na riad­ny vý­kon sprá­vy ma­jet­ku hra­dí fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo z pros­tried­kov štát­ne­ho roz­poč­tu.§ 16

Pre­daj za­is­te­né­ho ma­jet­ku(1) Fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo mô­že roz­hod­núť o pre­da­ji za­is­te­né­ho ma­jet­ku s pred­chá­dza­jú­cim súh­la­som dot­knu­tej oso­by; súh­las mô­že byť ude­le­ný pí­som­ne ale­bo ús­tne do zá­pis­ni­ce. Dot­knu­tá oso­ba sa v ta­kom prí­pa­de mô­že vy­jad­riť k naj­niž­šej ce­ne, za kto­rú je mož­né ma­je­tok pre­dať; o tom­to prá­ve mu­sí byť pou­če­ná.

(2) Bez súh­la­su uve­de­né­ho v od­se­ku 1 mô­že fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo roz­hod­núť o pre­da­ji za­is­te­né­ho ma­jet­ku, ak je mož­né dô­vod­ne pred­pok­la­dať, že

a) pod­ľah­ne rých­lej ska­ze ale­bo inej ťaž­ko od­vrá­ti­teľ­nej ško­de,

b) bu­de rých­lo strá­cať na hod­no­te, naj­mä ak ide o mo­to­ro­vé vo­zid­lá a elek­tro­za­ria­de­nia,

c) so sprá­vou ma­jet­ku bu­dú spo­je­né nep­ri­me­ra­né nák­la­dy, ale­bo

d) sprá­va ma­jet­ku bu­de vy­ža­do­vať oso­bit­né pod­mien­ky nak­la­da­nia ale­bo oso­bit­nú od­bor­nú spô­so­bi­losť, kto­rú je mož­né za­is­tiť len s nep­ri­me­ra­ný­mi ťaž­kos­ťa­mi.(3) V prí­pa­de spl­ne­nia pod­mie­nok us­ta­no­ve­ných tým­to zá­ko­nom je po­ve­re­ný ale­bo zmluv­ný správ­ca po­vin­ný navr­hnúť fi­nan­čné­mu ria­di­teľ­stvu pre­daj za­is­te­né­ho ma­jet­ku; o ta­kom návr­hu fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo roz­hod­ne bez­od­klad­ne po je­ho do­ru­če­ní. Pre­daj za­is­te­né­ho ma­jet­ku v tom­to prí­pa­de za­bez­pe­ču­je po­ve­re­ný ale­bo zmluv­ný správ­ca, ak fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo ne­roz­hod­ne inak.(4) Pri ur­če­ní kúp­nej ce­ny a pri pre­da­ji pos­tu­pu­jea) fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo a po­ve­re­ný správ­ca pod­ľa § 11 ods. 4 písm. a) pri­me­ra­ne pod­ľa pred­pi­sov o sprá­ve ma­jet­ku štá­tu,[7])

b) po­ve­re­ný správ­ca pod­ľa § 11 ods. 4 písm. b) pri­me­ra­ne pod­ľa pred­pi­sov o dob­ro­voľ­ných draž­bách,[8])

c) zmluv­ný správ­ca spô­so­bom do­hod­nu­tým v zmlu­ve.(5) Pe­ňaž­ná čias­tka zís­ka­ná pre­da­jom sa zlo­ží do ús­cho­vy fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva.§ 17

Spo­loč­né us­ta­no­ve­nia(1) Ak je za­is­te­nie ma­jet­ku zru­še­né, vrá­ti správ­ca za­is­te­ný ma­je­tok dot­knu­tej oso­be. Úko­ny spo­je­né so zme­nou zá­pi­su úda­jov v úrad­ných evi­den­ciách o ma­jet­ku, kto­rý bol za­is­te­ný, vy­ko­ná­va fi­nan­čné ria­di­teľ­stvo. Ak doš­lo k pre­da­ju za­is­te­né­ho ma­jet­ku, vrá­ti sa dot­knu­tej oso­be pe­ňaž­ná čias­tka zís­ka­ná pre­da­jom za­is­te­né­ho ma­jet­ku.(2) Ak sa pod­ľa oso­bit­ných pred­pi­sov[9]) stá­va vlas­tní­kom za­is­te­né­ho ma­jet­ku štát, správ­ca za­bez­pe­čí všet­ky úko­ny pot­reb­né pre od­ov­zda­nie za­is­te­né­ho ma­jet­ku or­gá­nu, kto­rý spra­vu­je ma­je­tok štá­tu.7)(3) Na ko­na­nie a roz­ho­do­va­nie fi­nan­čné­ho ria­di­teľ­stva sa vzťa­hu­je všeo­bec­ný pred­pis o správ­nom ko­na­ní.(4) Roz­hod­nu­tie prís­luš­né­ho or­gá­nu pod­ľa toh­to zá­ko­na má v tres­tnom ko­na­ní for­mu uz­ne­se­nia.(5) Na ko­na­nie pod­ľa § 7 ods. 1 ale­bo § 9 ods. 2 je prís­luš­ný ok­res­ný súd, v kto­ré­ho ob­vo­de sa na­chá­dza ma­je­tok, kto­ré­ho sa roz­hod­nu­tie o za­is­te­ní tý­ka.§ 18

Pre­chod­né us­ta­no­ve­nieTen­to zá­kon sa pou­ži­je aj na sprá­vu ma­jet­ku za­is­te­né­ho pod­ľa do­te­raj­ších pred­pi­sov.Čl. IIZá­kon č. 300/2005 Z. z. Trest­ný zá­kon v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 218/2007 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 497/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 257/2009 Z. z., zá­ko­na č. 317/2009 Z. z., zá­ko­na č. 492/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 33/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 313/2011 Z. z., zá­ko­na č. 246/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 428/2012 Z. z., uz­ne­se­nia Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 189/2013 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 260/2014 Z. z., zá­ko­na č. 73/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., zá­ko­na č. 87/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:1. V § 20 sa slo­vo „pá­cha­te­ľov“ nah­rá­dza slo­vom „osôb“.2. V § 33 sa dopĺňa pís­me­nom f), kto­ré znie:

„f) zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku.“.3. V § 61 ods. 8 sa na kon­ci pri­pá­ja tá­to ve­ta: ,,Ak v ča­se ulo­že­nia tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti pá­cha­teľ už vy­ko­ná­va zá­kaz čin­nos­ti rov­na­ké­ho dru­hu, kto­rý mu bol ulo­že­ný za iný sku­tok, vý­kon tres­tu zá­ka­zu čin­nos­ti sa za­čne až po skon­če­ní vý­ko­nu zá­ka­zu čin­nos­ti ulo­že­né­ho mu za iný sku­tok.“.4. Za § 83 sa vkla­dá § 83a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:„83a

Zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku(1) Zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku mô­že súd ulo­žiť pá­cha­te­ľo­vi, kto­ré­ho od­su­dzu­je za úmy­sel­ný trest­ný čin, za kto­rý ten­to zá­kon us­ta­no­vu­je trest od­ňa­tia slo­bo­dy s hor­nou hra­ni­cou tres­tnej sadz­by naj­me­nej šty­ri ro­ky ale­bo za trest­ný čin neop­ráv­ne­né­ho prís­tu­pu do po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu pod­ľa § 247, neop­ráv­ne­né­ho zá­sa­hu do po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu pod­ľa § 247a, vý­ro­by a dr­žby prís­tu­po­vé­ho za­ria­de­nia, hes­la do po­čí­ta­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo iných úda­jov pod­ľa § 247d, ma­chi­ná­cie pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a ve­rej­nej draž­be pod­ľa § 266, pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 328 až 330, pod­plá­ca­nia pod­ľa 332 až 334, ne­pria­mej ko­rup­cie pod­ľa § 336, vý­ro­by det­skej por­nog­ra­fie pod­ľa § 368 ale­bo roz­ši­ro­va­nia det­skej por­nog­ra­fie pod­ľa § 369, kto­rým pá­cha­teľ zís­kal ale­bo sa sna­žil zís­kať pre se­ba ale­bo pre iné­ho ma­jet­ko­vý pros­pech a súd má s oh­ľa­dom na všet­ky sku­toč­nos­ti za to, že ur­či­tá časť je­ho ma­jet­ku je vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti na zá­kla­de zis­te­nia, že hod­no­ta ma­jet­ku, kto­rú pá­cha­teľ na­do­bu­dol ale­bo pre­vie­dol na inú oso­bu v ča­se naj­viac päť ro­kov pred spá­cha­ním ta­ké­ho­to tres­tné­ho či­nu, v ča­se je­ho spá­chania ale­bo po je­ho spá­cha­ní je v hru­bom ne­po­me­re k príj­mom pá­cha­te­ľa na­do­bud­nu­tým v sú­la­de so zá­ko­nom ale­bo na zá­kla­de inej zis­te­nej sku­toč­nos­ti od­ôvod­ňu­jú­cej ta­ký­to zá­ver.(2) Zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku vo vzťa­hu k ve­ci mô­že súd ulo­žiť, ak by ta­ká­to vec moh­la byť zha­ba­ná pod­ľa od­se­ku 1, ak pá­cha­teľ tú­to vec

a) pre­vie­dol na inú oso­bu bez­plat­ne ale­bo za ná­pad­ne vý­hod­ných pod­mie­nok a tá­to oso­ba ve­de­la ale­bo moh­la a ma­la ve­dieť, že na ňu ta­kú­to vec pre­vie­dol, aby sa vy­hol ulo­že­niu zha­ba­nia ve­ci pod­ľa § 83, ale­bo že ta­ká­to vec bo­la zís­ka­ná v roz­po­re so zá­ko­nom,

b) pre­vie­dol na blíz­ku oso­bu,

c) pre­vie­dol na práv­nic­kú oso­bu, v kto­rej má sám ale­bo v spo­je­ní s blíz­ky­mi oso­ba­mi väč­ši­no­vú ma­jet­ko­vú účasť, väč­ši­no­vý po­diel na hla­so­va­cích prá­vach ale­bo roz­ho­du­jú­ci vplyv na ria­de­ní, a ta­kú­to vec pá­cha­teľ bez­plat­ne ale­bo za ná­pad­ne vý­hod­ných pod­mie­nok uží­va, ale­bo

d) na­do­bu­dol do bez­po­die­lo­vé­ho spolu­vlas­tníc­tva man­že­lov.(3) Súd je po­vin­ný pri ulo­že­ní zha­ba­nia čas­ti ma­jet­ku ur­čiť ve­ci, kto­ré po­dlie­ha­jú zha­ba­niu. Ak bol zis­te­ný hru­bý ne­po­mer me­dzi hod­no­tou ma­jet­ku a príj­ma­mi pá­cha­te­ľa na­do­bud­nu­tý­mi v sú­la­de so zá­ko­nom v sle­do­va­nom ob­do­bí, mô­že súd ur­čiť aké­koľ­vek ve­ci pa­tria­ce pá­cha­te­ľo­vi v hod­no­te až do vý­šky zis­te­né­ho hru­bé­ho ne­po­me­ru.(4) Ak sú­du nie je zná­me, kde sa ve­ci, kto­ré sú pred­me­tom čas­ti zha­ba­nia ma­jet­ku, na­chá­dza­jú, ale­bo ich zha­ba­nie nie je vhod­né s oh­ľa­dom na prá­va tre­tích osôb, ale­bo ak ten ko­mu moh­la byť vec zha­ba­ná ju pred vy­da­ním roz­hod­nu­tia o zha­ba­ní čas­ti ma­jet­ku, zni­čí, poš­ko­dí, scu­dzí ale­bo jej zha­ba­nie inak zma­rí, mô­že súd ulo­žiť zha­ba­nie ve­ci ta­kej hod­no­ty ale­bo pe­ňaž­nej čias­tky, kto­rá zod­po­ve­dá hod­no­te tej­to ve­ci.(5) Zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku pos­ti­hu­je aj plo­dy a úžit­ky ve­ci, kto­ré pri­ná­le­žia oso­be, kto­rej bo­la ta­ká­to vec zha­ba­ná. Zha­ba­nie čas­ti ma­jet­ku sa nev­zťa­hu­je na ve­ci, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na us­po­ko­jo­va­nie ži­vot­ných po­trieb oso­by, kto­rej sa má zha­bať časť ma­jet­ku, ale­bo osôb, o kto­rých vý­ži­vu a vý­cho­vu je tá­to oso­ba po­vin­ná sa sta­rať.(6) Vlas­tní­kom zha­ba­nej čas­ti ma­jet­ku sa stá­va štát, ak súd ne­roz­hod­ne inak na zá­kla­de vy­hlá­se­nej me­dzi­ná­rod­nej zmlu­vy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­li­ka via­za­ná.“.5. V § 87 ods. 2 písm. e) sa na kon­ci pri­pá­ja­jú tie­to slo­vá: „ok­rem pre­ru­še­nia tres­tné­ho stí­ha­nia z dô­vo­du, že sa ne­po­da­ri­lo zis­tiť sku­toč­nos­ti op­ráv­ňu­jú­ce vy­ko­nať tres­tné stí­ha­nie pro­ti ur­či­tej oso­be,“.6. V § 87 ods. 3 písm. a) sa slo­vo „pá­cha­teľ“ nah­rá­dza slo­vom „ob­vi­ne­ný“.7. Slo­vá „extré­mis­tic­ký ma­te­riál“ vo všet­kých tva­roch sa v ce­lom texte zá­ko­na nah­rá­dza­jú slo­va­mi „extré­mis­tic­ký ma­te­riál“ v prís­luš­nom tva­re.8. V § 124 ods. 3 sa za slo­vá „súhrn eko­lo­gic­kej uj­my“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „zís­ka­né­ho pros­pe­chu v prí­čin­nej sú­vis­los­ti s tres­tným či­nom“.9. § 124 sa dopĺňa od­se­kom 4, kto­rý znie:

„(4) Pri tres­tnom či­ne ma­chi­ná­cií pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a ve­rej­nej draž­be sa ško­dou ro­zu­mie pred­pok­la­da­ná hod­no­ta zá­kaz­ky ale­bo hod­no­ta pred­me­tu draž­by.“.10. V § 138 pís­me­no e) znie:

„e) vlá­ma­ním ok­rem tres­tné­ho či­nu krá­de­že pod­ľa § 212,“.11. V § 170a ods. 2 písm. a) a § 176 ods. 2 písm. e) slo­vá „dva­nás­tich“ nah­ra­diť slo­va­mi „dvad­sia­tich šty­roch“.12. V § 212 ods. 2 pís­me­no d) znie:

„d) ta­kou ve­cou je vec z úro­dy z po­zem­ku, kto­rý pat­rí do poľ­no­hos­po­dár­ske­ho pôd­ne­ho fon­du, ale­bo dre­vo na­chá­dza­jú­ce sa na les­nom po­zem­ku, ale­bo ry­ba z ryb­ní­ka s in­ten­zív­nym cho­vom.“.13. Za § 220 sa vkla­dá § 220a, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:㤠220a

Vý­ro­ba a dr­žba ná­ra­dia na krá­de­že mo­to­ro­vých vo­zi­diel(1) Kto neop­ráv­ne­ne vy­ro­bí, se­be ale­bo iné­mu za­do­vá­ži ale­bo pre­cho­vá­va špe­ciál­ne up­ra­ve­ný pros­trie­dok, ná­ra­die, iný pred­met, ale­bo po­čí­ta­čo­vý prog­ram ur­če­ný na pre­ko­na­nie uza­my­ka­cích me­cha­niz­mov vo­zid­la ale­bo up­ra­ve­ný sof­tvér ur­če­ný na pre­ko­na­nie elek­tro­nic­kých za­bez­pe­čo­va­cích pr­vkov vo­zid­la, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až tri ro­ky.(2) Od­ňa­tím slo­bo­dy na dva až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a už bol za ta­ký čin od­sú­de­ný.(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na päť ro­kov až osem ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 ako člen or­ga­ni­zo­va­nej sku­pi­ny ale­bo ne­bez­peč­né­ho zos­ku­pe­nia.“.14. V § 233 ods. 3 písm. b) za slo­vo „ním“ vkla­da­jú slo­vá „pre se­ba ale­bo pre iné­ho“.15. V § 248a ods. 1 sa slo­vo ,,znač­nú“ nah­rá­dza slo­vom ,,ma­lú“.16. V § 248a ods. 2 pís­me­no c) znie:

,,c) a spô­so­bí ním väč­šiu ško­du.“.17. V § 248a sa za od­sek 2 vkla­dá no­vý od­sek 3, kto­rý znie:

,,(3) Od­ňa­tím slo­bo­dy na je­den rok až päť ro­kov sa pá­cha­teľ pot­res­tá, ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 a spô­so­bí ním znač­nú ško­du.“.Do­te­raj­ší od­sek 3 sa ozna­ču­je ako od­sek 4.18. V § 249 ods. 1 sa za slo­vo „pre­mies­tni“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „se­be ale­bo iné­mu za­do­vá­ži“.19. V § 249a ods. 1 sa slo­vo „vy­ro­bí“ nah­rá­dza slo­vom „vy­ho­to­ví“ a slo­vo „dva“ sa nah­rá­dza slo­vom „tri“.

20. V § 251 ods. 3 sa slo­vá „spô­so­bí ním znač­nú ško­du“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „a zís­ka ním znač­ný pros­pech“.21. V § 251 ods. 4 pís­me­no a) znie:

„a) a zís­ka ním pros­pech veľ­ké­ho roz­sa­hu, ale­bo“.22. V § 251a ods. 1, § 299a ods. 2, § 302a ods. 2 písm. c), § 305 ods. 4 písm. e), § 306 ods. 2 písm. b) a § 336b ods. 3 písm. a) sa slo­vá „dvad­sia­tich šty­roch“ nah­rá­dza­jú slo­vom „dva­nás­tich“.23. V § 254 ods. 4 pís­me­no a) znie:

„a) v znač­nom roz­sa­hu ale­bo ním spô­so­bí iný obzvlášť zá­važ­ný nás­le­dok, ale­bo“.24. V § 254 ods. 5 pís­me­no a) znie:

„a) vo veľ­kom roz­sa­hu, ale­bo“.25. V § 259 ods. 2 písm. b) sa za slo­vá „od­se­ku 1“ vkla­da­jú slo­vá „za­ta­jí, od­strá­ni“.26. V § 277 ods. 1 sa za slo­vo „je­den“ vkla­dá slo­vo „rok“.27. V § 277 ods. 3 sa slo­vo „ak či­nom uve­de­ným v od­se­ku 1 spô­so­bí znač­nú ško­du“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „ak spá­cha čin uve­de­ný v od­se­ku 1 v znač­nom roz­sa­hu“.28. V § 278a od­sek 1 znie:

„(1) Kto ma­rí vý­kon sprá­vy da­ní tým, že

a) v dok­la­doch pred­kla­da­ných pri sprá­ve da­ní uve­die nep­rav­di­vé ale­bo hru­bo skres­ľu­jú­ce úda­je, ale­bo za­ta­jí po­vin­né úda­je o sku­toč­nos­tiach roz­ho­du­jú­cich pre správ­ne ur­če­nie da­ne,

b) fal­šu­je, poz­me­ní, ale­bo ma­rí dô­kaz roz­ho­du­jú­ci pre správ­ne ur­če­nie da­ne, správ­co­vi da­ne pred­lo­ží dô­kaz, o kto­rom vie, že je sfal­šo­va­ný ale­bo poz­me­ne­ný ale­bo ma­rí zís­ka­nie dô­ka­zu, vrá­ta­ne vý­po­ve­de sved­ka ale­bo znal­ca pri sprá­ve da­ní,

c) nespl­ní zá­ko­nom ulo­že­nú mu ozna­mo­va­ciu po­vin­nosť,

d) nespl­ní po­vin­nosť pos­kyt­núť sú­čin­nosť pri sprá­ve da­ní ulo­že­nú mu zá­ko­nom,

e) nespl­ní ne­pe­ňaž­nú po­vin­nosť ulo­že­nú mu roz­hod­nu­tím správ­cu da­ne,

f) ako sve­dok v ko­na­ní pred správ­com da­ne uve­die nep­rav­du o okol­nos­ti, kto­rá má pre sprá­vu da­ne pod­stat­ný vý­znam, ale­bo kto ta­kú okol­nosť za­ml­čí,

pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.“.29. V § 289 ods. 3 písm. a) a b) sa slo­vá ,,dvad­sia­tich šty­roch“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,trid­sia­tich šies­tich“.30. V § 294 ods. 1 sa za slo­vo „stre­li­vo“ vkla­dá čiar­ka a slo­vá „vý­buš­ni­nu, vý­buš­ný pred­met ale­bo mu­ní­ciu“.31. V § 294 ods. 3 sa slo­vo „za­hľa­dí“ nah­rá­dza slo­vom „za­hla­dí“.32. V § 295 ods. 1 písm. a) sa slo­vá ,,hro­mad­ne účin­nú zbraň ale­bo jej sú­časť, ale­bo kom­po­nent,“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi ,,hro­mad­ne účin­nú zbraň, jej sú­časť ale­bo kom­po­nent, ale­bo vý­buš­ni­ny,“33. V § 295 ods. 1 písm. b) sa slo­vá „ale­bo vý­buš­ni­ny“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „vý­buš­ni­ny, vý­buš­né pred­me­ty ale­bo mu­ní­ciu,“34. V § 302 ods. 2 písm. a) sa slo­vá „a vy­dá ži­vot­né pros­tre­die do ne­bez­pe­čen­stva vzni­ku väč­šej ško­dy“ slo­va­mi „vo väč­šom roz­sa­hu“.35. V § 302 ods. 2 písm. b) sa vy­púš­ťa slo­vo „a“.36. V § 304a ods. 1 sa za slo­vo „pou­ži­je“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo vy­pus­tí do ži­vot­né­ho pros­tre­dia“.37. V § 364 ods. 1 sa za pís­me­no a) vkla­dá no­vé pís­me­no b), kto­ré znie:

„b) úmy­sel­ne oh­ro­zí ži­vot ale­bo zdra­vie iné­ho tým, že sa zú­čas­tní bit­ky,“.Do­te­raj­šie pís­me­na b) až e) sa ozna­čia ako c) až f).38. V § 422b ods. 2 pís­me­no b) znie:

„b) ve­rej­ne ale­bo na mies­te ve­rej­nos­ti prís­tup­nom, ale­bo“.Čl. IIIZá­kon č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok v zne­ní zá­ko­na č. 650/2005 Z. z., zá­ko­na č. 692/2006 Z. z., zá­ko­na č. 342/2007 Z. z., zá­ko­na č. 643/2007 Z. z., zá­ko­na č. 61/2008 Z. z., zá­ko­na č. 491/2008 Z. z., zá­ko­na č. 498/2008 Z. z., zá­ko­na č. 5/2009 Z. z., zá­ko­na č. 59/2009 Z. z., zá­ko­na č. 70/2009 Z. z., zá­ko­na č. 97/2009 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 290/2009 Z. z., zá­ko­na č. 291/2009 Z. z., zá­ko­na č. 305/2009 Z. z., zá­ko­na č. 576/2009 Z. z., zá­ko­na č. 93/2010 Z. z., zá­ko­na č. 224/2010 Z. z., zá­ko­na č. 346/2010 Z. z., zá­ko­na č. 547/2010 Z. z., zá­ko­na č. 220/2011 Z. z., zá­ko­na č. 262/2011 Z. z., zá­ko­na č. 331/2011 Z. z., zá­ko­na č. 236/2012 Z. z., zá­ko­na č. 334/2012 Z. z., zá­ko­na č. 345/2012 Z. z., zá­ko­na č. 204/2013 Z. z., zá­ko­na č. 305/2013 Z. z., zá­ko­na č. 1/2014 Z. z., zá­ko­na č. 195/2014 Z. z., zá­kon č. 307/2014 Z. z., zá­ko­na č. 353/2014 Z. z., zá­ko­na č. 78/2015 Z. z., ná­le­zu Ústav­né­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky č. 139/2015 Z. z., zá­ko­na č. 174/2015 Z. z., zá­ko­na č. 397/2015 Z. z., zá­ko­na č. 398/2015 Z. z., zá­ko­na č. 401/2015 Z. z., zá­ko­na č. 440/2015 Z. z., zá­ko­na č. 444/2015 Z. z., zá­ko­na č. 91/2016 Z. z., zá­ko­na č. 125/2016 Z. z. a zá­ko­na č. 316/2016 Z. z. sa me­ní a dopĺňa tak­to:1. V § 10 ods. 8 písm. b) a f) sa vy­púš­ťa­jú slo­vá ,,v ob­las­ti da­ne z pri­da­nej hod­no­ty pri do­vo­ze a spot­reb­ných da­ní“.2. V § 10 ods. 20 dru­hej ve­te sa slo­vo „ale­bo“ nah­rá­dza čiar­kou a za slo­vo „te­ro­riz­mu“ sa vkla­dá čiar­ka a slo­vá „tres­tné­ho či­nu skrá­te­nia da­ne a pois­tné­ho, tres­tné­ho či­nu neod­ve­de­nia da­ne a pois­tné­ho, tres­tné­ho či­nu da­ňo­vé­ho pod­vo­du, tres­tné­ho či­nu ne­zap­la­te­nia da­ne a pois­tné­ho, tres­tné­ho či­nu ma­re­nia vý­ko­nu sprá­vy da­ní ale­bo tres­tné­ho či­nu ma­chi­ná­cií pri ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní a ve­rej­nej draž­be“.3. V § 50 ods. 1 sa slo­vá „Ak je dô­vod­ná oba­va, že us­po­ko­je­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy spô­so­be­nej tres­tným či­nom bu­de ma­re­né ale­bo sťa­žo­va­né,“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „Ak si poš­ko­de­ný up­lat­nil ná­rok na náh­ra­du ško­dy,“.

4. V § 50 od­sek 2 znie:

„(2) Pri za­is­te­ní ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho sa pri­me­ra­ne pou­ži­jú us­ta­no­ve­nia § 95 až 96e. Čas­ti ma­jet­ku ur­če­né na za­is­te­nie ná­ro­ku sa v uz­ne­se­ní o za­is­te­ní opí­šu a ob­vi­ne­né­mu a práv­nic­kej oso­be uve­de­nej v od­se­ku 1 sa za­ká­že s ni­mi nak­la­dať. Pri sprá­ve ma­jet­ku ur­če­né­ho na za­is­te­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho sa pos­tu­pu­je pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su.“.5. V § 59 ods. 1 sa za slo­vá ,,stra­nu zá­pis­ni­ce“ vkla­da­jú slo­vá ,,ale­bo v elek­tro­nic­kej po­do­be kaž­dý sa­mos­tat­ný elek­tro­nic­ký do­ku­ment tvo­ria­ci zá­pis­ni­cu za­ru­če­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­som pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su“.6. V § 59 sa za od­sek 1 vkla­dá no­vý od­sek 2, kto­rý znie:

,,(2) Zá­pis­ni­cu v elek­tro­nic­kej po­do­be oso­by pod­ľa od­se­ku 1 auto­ri­zu­jú pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su. Ak vy­po­čú­va­ný ale­bo iná oso­ba prib­ra­tá k úko­nu ne­mô­že zá­pis­ni­cu v elek­tro­nic­kej po­do­be auto­ri­zo­vať, pod­pí­še zá­pis­ni­cu v lis­tin­nej po­do­be.“.Do­te­raj­šie od­se­ky 2 a 3 sa ozna­ču­jú ako od­se­ky 3 a 4.7. Za § 61a sa vkla­dá § 61b, kto­rý vrá­ta­ne nad­pi­su znie:,,§ 61bVy­ho­to­vo­va­nie ob­ra­zo­vých zá­zna­mov, zvu­ko­vých zá­zna­mov ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov z pos­tu­pu pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a z príp­rav­né­ho ko­na­nia nie je prí­pus­tné; tým nie je dot­knu­tá mož­nosť vy­ho­to­vo­va­nia ob­ra­zo­vých zá­zna­mov, zvu­ko­vých zá­zna­mov ale­bo ob­ra­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov pre pot­re­by or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní ale­bo sú­du.“.8. V § 89 ods. 3 sa za slo­vo „se­ná­tu“ vkla­dá slo­vo „a“.9. V § 94 od­sek 2 znie:

„(2) Ak súd, pro­ku­rá­tor ale­bo po­li­cajt ne­mô­že sám za­bez­pe­čiť ús­cho­vu vy­da­ných, od­ňa­tých ale­bo prev­za­tých ve­cí, za­bez­pe­čí ju pos­tu­pom pod­ľa § 50 ods. 2 tre­tia ve­ta.“.10. V § 95 ods. 1 sa slo­vá „v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo s je­ho súh­la­som po­li­cajt“.11. V § 95 od­sek 2 znie:

„(2) Bez súh­la­su pod­ľa od­se­ku 1 mô­že po­li­cajt vy­dať prí­kaz len, ak vec nez­ne­sie od­klad a súh­las ne­mož­no do­siah­nuť vop­red; ta­ký prí­kaz mu­sí naj­nes­kôr do 48 ho­dín potvr­diť pro­ku­rá­tor, inak strá­ca plat­nosť.“.12. V § 95 ods. 3 sa za slo­vo „pro­ku­rá­tor“ vkla­da­jú slo­vá „ale­bo s je­ho súh­la­som po­li­cajt“.13. V § 95 ods. 5, 7 a 8 a § 96 ods. 4 sa za slo­vá ,,se­ná­tu a“ vkla­da­jú slo­vá ,,pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a“.14. V § 96 ods. 1 sa slo­vá „v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor“ nah­rá­dza­jú slo­va­mi „pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo s je­ho súh­la­som po­li­cajt“.

15. V § 96 od­sek 2 znie:

„(2) Bez súh­la­su pod­ľa od­se­ku 1 mô­že po­li­cajt vy­dať prí­kaz len, ak vec nez­ne­sie od­klad a súh­las ne­mož­no do­siah­nuť vop­red; ta­ký prí­kaz mu­sí naj­nes­kôr do 48 ho­dín potvr­diť pro­ku­rá­tor, inak strá­ca plat­nosť.“.16. Za § 96 sa vkla­da­jú § 96a až 96e, kto­ré vrá­ta­ne nad­pi­sov zne­jú:㤠96a

Za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti(1) Ak zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že neh­nu­teľ­nosť je ur­če­ná na spá­chanie tres­tné­ho či­nu, na je­ho spá­chanie bo­la pou­ži­tá ale­bo je vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti, mô­že pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo s je­ho súh­la­som po­li­cajt vy­dať prí­kaz na za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti.(2) Bez súh­la­su pod­ľa od­se­ku 1 mô­že po­li­cajt vy­dať prí­kaz len, ak vec nez­ne­sie od­klad a súh­las ne­mož­no do­siah­nuť vop­red; ta­ký prí­kaz mu­sí naj­nes­kôr do 48 ho­dín potvr­diť pro­ku­rá­tor, inak strá­ca plat­nosť.(3) V prí­ka­ze pod­ľa od­se­kov 1 a 2 sa ok­rem iné­ho vlas­tník neh­nu­teľ­nos­ti pou­čí, že

a) nes­mie nak­la­dať s neh­nu­teľ­nos­ťou; po ozná­me­ní prí­ka­zu nes­mie naj­mä neh­nu­teľ­nosť pre­viesť na nie­ko­ho iné­ho, za­ťa­žiť, poš­ko­diť ale­bo zni­čiť,

b) zod­po­ve­dá za ško­du spô­so­be­nú up­lat­ne­ním pred­kup­né­ho ale­bo iné­ho vec­né­ho prá­va na neh­nu­teľ­nosť, ak vlas­tník neh­nu­teľ­nos­ti do 15 dní od ozná­me­nia prí­ka­zu pred­se­do­vi se­ná­tu ale­bo pro­ku­rá­to­ro­vi neoz­ná­mil, či a kto má k neh­nu­teľ­nos­ti pred­kup­né ale­bo iné vec­né prá­vo.(4) Rov­no­pis prí­ka­zu za­šle pred­se­da se­ná­tu, pro­ku­rá­tor ale­bo po­li­cajt prís­luš­né­mu or­gá­nu štát­nej sprá­vy na úse­ku ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí.(5) Prí­kaz do­ru­čí pred­se­da se­ná­tu ale­bo pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo po­li­cajt

a) oso­bám, o kto­rých mu je zná­me, že ma­jú pred­kup­né, náj­om­né ale­bo iné vec­né prá­vo na neh­nu­teľ­nosť,

b) da­ňo­vé­mu úra­du, a

c) obec­né­mu úra­du, v kto­ré­ho ob­vo­de sa neh­nu­teľ­nosť na­chá­dza.(6) Vklad vlas­tníc­ke­ho ale­bo iné­ho vec­né­ho prá­va k za­is­te­nej neh­nu­teľ­nos­ti pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su mož­no vy­ko­nať len s pred­chá­dza­jú­cim pí­som­ným súh­la­som pred­se­du se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra. Návrh na vklad prá­va tý­ka­jú­ce­ho sa za­is­te­nej neh­nu­teľ­nos­ti po­da­ný pod­ľa oso­bit­né­ho pred­pi­su pred vy­da­ním prí­ka­zu na za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti, o kto­rom ne­bo­lo za­tiaľ roz­hod­nu­té prís­luš­ným or­gá­nom, strá­ca svo­je práv­ne účin­ky ku dňu vy­da­nia prí­ka­zu.(7) So za­is­te­nou neh­nu­teľ­nos­ťou mož­no v rám­ci vý­ko­nu roz­hod­nu­tia nak­la­dať len po pred­chá­dza­jú­com pí­som­nom súh­la­se pred­se­du se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra; to nep­la­tí, ak je vý­kon roz­hod­nu­tia vy­ko­ná­va­ný na us­po­ko­je­nie poh­ľa­dá­vok štá­tu.

(8) Ak po­mi­nu­li dô­vo­dy na za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti, za­is­te­nie sa zru­ší. Ak po­mi­nu­li dô­vo­dy na za­is­te­nie neh­nu­teľ­nos­ti v us­ta­no­ve­nom roz­sa­hu, za­is­te­nie sa ob­me­dzí. O zru­še­ní a ob­me­dze­ní za­is­te­nia roz­hod­ne prí­ka­zom pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor.

(9) Vlas­tník neh­nu­teľ­nos­ti, kto­rá bo­la za­is­te­ná, má prá­vo žia­dať o zru­še­nie ale­bo ob­me­dzenie za­is­te­nia. O ta­kej­to žia­dos­ti mu­sí pred­se­da se­ná­tu a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor bez­od­klad­ne roz­hod­núť. Ak sa žia­dosť za­miet­la, vlas­tník neh­nu­teľ­nos­ti ju mô­že, ak v nej neu­ve­die iné dô­vo­dy, opa­ko­vať až po up­ly­nu­tí 30 dní odo dňa, keď roz­hod­nu­tie o je­ho pred­chá­dza­jú­cej žia­dos­ti na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť; inak sa o nej ne­ko­ná.(10) Pos­tup pri sprá­ve za­is­te­nej neh­nu­teľ­nos­ti je up­ra­ve­ný oso­bit­ným pred­pi­som.


§ 96b(1) Ak je pot­reb­né zis­tiť stav neh­nu­teľ­nos­ti ale­bo po­sú­diť účel­nosť jej za­is­te­nia, mô­že pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia ale­bo v príp­rav­nom ko­na­ní na návrh pro­ku­rá­to­ra sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie vy­dať prí­kaz na pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti.(2) Pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva vy­ko­ná bez meš­ka­nia or­gán, kto­rý ju na­ria­dil, ale­bo na je­ho prí­kaz po­li­cajt; o ča­se a mies­te pre­hliad­ky upo­ve­do­mí vlas­tní­ka neh­nu­teľ­nos­ti ale­bo oso­bu, kto­rá s ním ži­je v spo­loč­nej do­mác­nos­ti, a ďa­lej oso­bu, o kto­rej je zná­me, že má k neh­nu­teľ­nos­ti prá­vo. Tie­to oso­by sú po­vin­né pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva str­pieť.(3) Ak oso­ba, vo­či kto­rej sme­ru­je úkon uve­de­ný v od­se­ku 2, ale­bo iná oso­ba neu­mož­ní vy­ko­na­nie ta­ké­ho úko­nu, sú or­gá­ny vy­ko­ná­va­jú­ce úkon op­ráv­ne­né po pred­chá­dza­jú­cej már­nej vý­zve pre­ko­nať od­por ta­kej oso­by ale­bo ňou vy­tvo­re­nú pre­káž­ku. O tom uro­bia zá­znam do zá­pis­ni­ce.(4) Or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva je po­vin­ný umož­niť oso­be, u kto­rej sa ta­ký úkon vy­ko­ná­va, ale­bo niek­to­ré­mu dos­pe­lé­mu čle­no­vi jej do­mác­nos­ti ale­bo oso­be, o kto­rej je zná­me, že má k neh­nu­teľ­nos­ti prá­vo účasť pri pre­hliad­ke. O prá­ve účas­ti pri pre­hliad­ke je po­vin­ný tie­to oso­by pou­čiť.(5) K vý­ko­nu pre­hliad­ky neh­nu­teľ­nos­ti a jej prís­lu­šen­stva tre­ba prib­rať ne­zú­čas­tne­nú oso­bu. Or­gán vy­ko­ná­va­jú­ci pre­hliad­ku preu­ká­že svo­je op­ráv­ne­nie.§ 96c

Za­is­te­nie ob­chod­né­ho po­die­lu(1) Ak zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­ču­jú to­mu, že ob­chod­ný po­diel je ur­če­ný na spá­chanie tres­tné­ho či­nu, na je­ho spá­chanie bol pou­ži­tý ale­bo je vý­no­som z tres­tnej čin­nos­ti, mô­že pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor ale­bo s je­ho súh­la­som po­li­cajt vy­dať prí­kaz na za­is­te­nie ob­chod­né­ho po­die­lu.(2) Bez súh­la­su pod­ľa od­se­ku 1 mô­že po­li­cajt vy­dať prí­kaz len, ak vec nez­ne­sie od­klad a súh­las ne­mož­no do­siah­nuť vop­red; ta­ký prí­kaz mu­sí naj­nes­kôr do 48 ho­dín potvr­diť pro­ku­rá­tor, inak strá­ca plat­nosť.(3) Prí­kaz sa do­ru­čí prís­luš­né­mu re­gis­tro­vé­mu sú­du, a po vy­ko­na­ní prí­ka­zu aj vlas­tní­ko­vi ob­chod­né­ho po­die­lu. V prí­ka­ze sa za­ká­žu aké­koľ­vek dis­po­zí­cie so za­is­te­ným ob­chod­ným po­dielom rov­na­ko sa za­ká­že vlas­tní­ko­vi ob­chod­né­ho po­die­lu účasť a hla­so­va­nie na ro­ko­va­ní val­né­ho zhro­maž­de­nia. Práv­ne úko­ny uro­be­né v roz­po­re so zá­ka­zom pod­ľa pred­chá­dza­jú­cej ve­ty sú nep­lat­né. Vlas­tník ob­chod­né­ho po­die­lu má prá­vo žia­dať o zru­še­nie za­is­te­nia; ta­kú žia­dosť mu­sí od­ôvod­niť. O ta­kej­to žia­dos­ti mu­sí pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor bez­od­klad­ne roz­hod­núť. Ak sa žia­dosť za­miet­la, vlas­tník ob­chod­né­ho po­die­lu ju mô­že, ak v nej neu­ve­die iné dô­vo­dy, opa­ko­vať až po up­ly­nu­tí 30 dní odo dňa, keď roz­hod­nu­tie o je­ho pred­chá­dza­jú­cej žia­dos­ti na­do­bud­lo prá­vop­lat­nosť; inak sa o nej ne­ko­ná.(4) Prís­luš­ný re­gis­tro­vý súd ne­za­pí­še do ob­chod­né­ho re­gis­tra pre­vod za­is­te­né­ho ob­chod­né­ho po­die­lu bez pred­chá­dza­jú­ce­ho pí­som­né­ho súh­la­su pred­se­du se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­to­ra.(5) Ak za­is­te­nie ob­chod­né­ho po­die­lu na úče­ly tres­tné­ho ko­na­nia už nie je pot­reb­né, vy­dá pred­se­da se­ná­tu a pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia a v príp­rav­nom ko­na­ní pro­ku­rá­tor bez meš­ka­nia prí­kaz na zru­še­nia za­is­te­nia ob­chod­né­ho po­die­lu. Prí­kaz na zru­še­nie za­is­te­nia ob­chod­né­ho po­die­lu sa ih­neď do­ru­čí prís­luš­né­mu re­gis­tro­vé­mu sú­du.(6) Prí­kaz pod­ľa od­se­kov 1 a 2 mu­sí byť vy­da­ný pí­som­ne a mu­sí byť od­ôvod­ne­ný.(7) Ak je v tres­tnom ko­na­ní pot­reb­né za­is­tiť ob­chod­ný po­diel na za­bez­pe­če­nie ná­ro­ku poš­ko­de­né­ho na náh­ra­du ško­dy, pos­tu­pu­je sa pri­me­ra­ne pod­ľa od­se­kov 1 až 6.
radusssko146
 
Príspevky: 123
Registrovaný: 03.01.2013, 17:50

Re: NOVY ZAKON

Poslaťod Risoas » 09.10.2017, 21:08

Toto nema nic spolocneho o tom co hovorili na TA3 tam bolo o inom.
Risoas
 
Príspevky: 6
Registrovaný: 11.03.2017, 18:38

Re: NOVY ZAKON

Poslaťod radusssko146 » 10.10.2017, 19:48

V legislativnom procese pre rok 2018 nie je nic, co by zodpovedalo diskusii na TA3. Ziadne tresty a trestne sadzby za drogovu trestnu cinnost sa nemenia ani nezmiernuju, lehoty na podmienecne prepustenie ostavaju 1/2, 2/3 a 3/4.
radusssko146
 
Príspevky: 123
Registrovaný: 03.01.2013, 17:50


Späť na Poďakovania

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron